(16:98) هنگامي که قرآن مي خواني، از شيطان رانده شده به خدا پناه ببر.
بنام خدا بخشنده مهربان

[3:2] خدا: خدايي جز او نيست؛ زنده، پاينده.
 

پيام خداي متعال به مردم ايران

 

فهرست مطالب

 (1)  توحید

 (2) قران مجید

 (3) معجزات رياضي قرآن

 (4) عبادت و نيايش

 (5) شفاعت

 (6) توسل

 (7) آزادي در دين

 (8) ضرورت تفكر و انديشيدن

 (9) ضرورت تحقيق

 (10) پيروي ازسنتهاي جامعه

 (11) نمازهاي ارتباطي

 (12) جهاد با نفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهمترين فرمان

[3:18] شهد الله انه لا اله الا هو والملئكة واولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم
[3:18] خدا شهادت مي دهد كه جز او خدايي نيست. و هم چنين فرشتگان و كساني كه دانش دارند. بحق و انصاف،

 اوست خداي مطلق؛ جز او خدايي نيست، صاحب اقتدار، حكيمترين.

 

 تسليم، تنها دين
[3:19] ان الدين عند الله الاسلم وما اختلف الذين اوتوا الكتب الا من بعد ما جاءهم العلم

 بغيا بينهم ومن يكفر بءايت الله فان الله سريع الحساب
[3:19] تنها دين مورد تاييد خدا "تسليم" است. شگفتا، كساني كه كتاب آسماني دريافت كرده اند،

 با وجود دانشي كه براي آنها آمده است از روي حسادت با اين حقيقت مخالفت مي كنند.

خدا در حسابرسي چنين افرادي كه آيات خدا را تكذيب ميكنند، بسيار سختگير است.


مساجد متعلق به خداست

(72:18) وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا

[72:18] مكان هاي عبادت متعلق به خداست؛ در كنار خدا احدي را نخوانيد.

بت ها، بت پرستان را طرد مي كنند

[2:165] ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين ءامنوا اشد حبا لله

ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب
[2:165] با اين حال، برخي از مردم معبوداني را همتاي خدا قرار مي دهند و به آنها چنان عشق مي ورزند كه گويي خدا هستند. كساني كه ايمان دارند بيش از هر كس، به خدا عشق مي ورزند. اگر فقط ستمكاران مي توانستند خود را هنگام روبرو شدن با عذاب ببينند، آنگاه متوجه مي شدند كه تمام قدرتها فقط متعلق به خداست و عذاب خدا هيبتانگيز است.

 


[7:6] فلنسءلن الذين ارسل اليهم ولنسءلن المرسلين

[7:6] ما مسلما از كسانى كه پيام را دريافت كردند، سئوال مي كنيم و از رسولان نيز سئوال خواهيم كرد.

 

Email: sharbatoghlie@gmail.com

 

2010/06/22